Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş 
Çalışan Adayı Aydınlatma 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA
 
Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akcoat”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
 
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı 
 
Şirketimizin iş başvurunuzu doğru bir şekilde değerlendirebilmek ve gerektiğinde sizinle bu amaçla iletişime geçilebilmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, idari ve özlük işlerimizi planlayabilmek, şirket süreçlerimizin hukuka ve şirket politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla iş başvuru formunda, özgeçmişinizde, ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki birtakım kişisel verilerinizi basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz. 
 
Bu kişisel verilerinizi Akcoat’un Türkiye’ de bağlı olarak faaliyet gösterdiği Akkök Holding ve Akkök Holding grup şirketleri ile bu şirketlerde halihazırda mevcut ya da ileride oluşabilecek açık pozisyonlar için uygunluğunuzu değerlendirmek; kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; idari ve özlük işlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla paylaşıyoruz. Yukarıdaki amaçların yanı sıra kişisel verileriniz, şirket süreçlerimizin verimliliği, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi için hizmet ve danışmanlık aldığımız firmalar ile ve sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, alt yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile gerekmesi halinde paylaşabiliyoruz. Ancak sağlık ile ilgili verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır. 
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
 
Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır: 
 
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
 
Kişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için 3 yıl süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. 
 
Kişisel Verilerin Güvenliği 
 
Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
 
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
 
KVKK madde 11 uyarınca, Akcoat’a başvurarak, 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahipsiniz.
 
Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin www.akcoat.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.
 
Veri Sorumlusu:
Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Orta Mah., Can Sok., Safa Girişken İş Merkezi, No:15, E Blok Adapazarı/Sakarya
Tel: 0264 323 30 31 
Fax: 0264 323 30 32
Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 5804
www.akcoat.com